Belgelendirme Süreci

Merkezimizin belgelendirme süreci, aday tarafından yapılan online başvuru ile başlar. Online başvuru bir ön başvuru/ön talep niteliğinde olup, sınav yapılabilmesi için yeterli sayıya ulaşıldığında sınav programlaması yapılır. Sınavların tarihleri adaylara duyurulur ve başvuru yapmaları sağlanır. 

Adaylar,  ulusal yeterliliklerde belirlenen kriterlerde, teorik ve performans sınavlarına tabi tutulur. Merkezimizce uygulanan teorik sınavlar çoktan seçmeli olarak, performans sınavları ise örnek bir senaryo yardımı ile adayın hazırlayacağı sunumun değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir. 

Merkezimiz tarafından yapılacak tüm sınavlar 30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Sınavların gerçekleşmesinden sonra sınav sonuçları Belge Karar Vericisi tarafından değerlendirilir, adayın belge almaya hak kazanıp kazanmadığına karar verilir. Sınav sonuçları adaylara e-posta yolu ile bildirilir. 

Belge almaya hak kazanan ve belge basım ücretini ödeyen adayların bilgileri MYK'ya iletilir. Mesleki Yeterlilik Belgeleri MYK tarafından basılacak, YET-MER tarafından imzalanarak adaya teslim edilecektir. Teslim esnasında adayın "Logo/Marka ve Belge Kullanım Sözleşmesini" imzalaması gerekmektedir. 

Adayın bazı yeterlilik birimlerden başarısız olması halinde başarısız olduğu her alan için 2 sınav hakkı daha bulunmaktadır. Bu haklarında da başarılı olamaması halinde aday başarısız sayılacak, belge almaya hak kazanamayacaktır. 

Adayın talebi halinde başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi için birim başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgelerinin bir ulusal yeterlilikte tanımlanan tüm birimleri kapsaması halinde bu birim başarı belgeleri birleştirilerek, adayın en son sınava girdiği Yetkilendirilmeiş Belgelendirme Kuruluşu tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.